KVKK Politikamız

POLİTİKALARIMIZ

KVKK Politikamız

SUTEK MÜHENDİSLİK YAL. İNŞ. SAN. VE TİCARET LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

Politikanın Hazırlanma Amacı Ve Kapsamı


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 2010 yılında kişisel verilerin korunmasının Anayasal bir hak olmasının ardından 2016 yılında yürürlüğe girmiş; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında özel hayatın gizliliği ilkesini muhafaza etmek ve temel hak ve özgürlüklerin zarar görmemesi adına geliştirilmiş bu konu hakkında usul ve esasları gösteren hukuki bir koruma aygıtıdır.


6698 Sayılı Kanunun (“KVKK” ya da “Kanun”) 16 ncı maddesi gereğince Veri Sorumluları Siciline kayıt olmakla yükümlü olan veri sorumlularının, kişisel veri işleme envanterine uygun olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası hazırlama yükümlülüğü vardır.
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Sutek Mühendislik Yal. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin Şirket tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

 

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

 

 Veri Sorumlusu KVKK uyarınca çalışan ,müşteri, tedarikçi ve ziyaretçi sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir. 

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde güncel
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde şirketimizce aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

 

 Şirketimiz faaliyetleri; 

 • Altyapı ve üst yapı faaliyetleri
 • Taahhüd Faaliyetleri

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, şirketimiz faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (ilgili resmi kurumlara, iş ortaklarına) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma, İşlenme, Aktarım Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından

 • İş başvuru formu ve iş sözleşmeleri
 • İş Kanunu ve şirketimiz işleyişi gereği alınan ve Personel Özlük Dosyası şeklinde saklanan     fotoğraf,adli sicil kaydı,ikametgahbilgileri,aile bilgileri
 • İş kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınan sağlık dosyaları
 • Ödemeler için kullanılan hesap bilgileri

Hukuki sebeplere dayanarak şirketimiz faaliyetlerini sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını     öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok     edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere     bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin     kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın     giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili şirketimize internet sitesi üzerinden talep formunun doldurulması veya bizzat yazılı olarak talep etmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

 

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Sutek Mühendislik Sultanorhan Mahallesi Hürrriyet Caddesi No:26/2 GEBZE-KOCAELİ adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Cart

No products in the cart.

Create your account